Tårnby Bladforening

TÅRNBY BLADFORENING


Vedtægter for Tårnby Bladforening


§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Tårnby Bladforening.

Stk. 2. Foreningen hjemsted er Tårnby Kommune.§ 2

Formål

Tårnby Bladforening har til formål at skabe grundlag for skriftlig kommunikation og information kommunes borgere imellem, Kommunikationen og informationen skal bygge på et folkeligt og kulturelt grundlag.

Foreningen er partipolitisk uafhængig.§ 3

Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, grupper og institutioner og foreninger, der vil støtte foreningens formål. Undtaget er enkeltpersoner, foreninger, grupper og institutioner eller andre som medvirker til drift og/eller produktion af andre lokalblade eller tilsvarende uanset teknologisk platform, der udgives i Tårnby Bladets udgivelsesområde.

 

Stk. 2. Som gyldige medlemmer regnes enkeltpersoner, foreninger, grupper og institutioner, der har betalt kontingent.

 

Stk. 3. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for løbende kalenderår og betales inden 1. juni samme år.

 

Stk. 4. Medlemskab ophører automatisk ved et års kontingentrestance regnet pr. 1. måned.

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan suspendere et medlem, der modarbejder foreningens formål eller overtræder bestemmelsen i § 3 stk. 1. Eventuel efterfølgende eksklusion afgøres af førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 6. Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til formanden.§4

Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Mødeberettiget på generalforsamlingen er gyldige medlemmer.

Stk. 3: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, der var gyldige medlemmer på generalforsamlingens indkaldelsestidspunkt.

 

Stk. 4. Enkeltmedlemmer har 1 stemme. Grupper, institutioner, foreninger har 3 stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og ingen kan afgive mere end 1 stemme.

 

Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.§5

Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt; senest til udgangen af marts måned

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent og referent samt stemmetæller.

Optælling af stemmeberettigede.

Bestyrelsen aflægger beretning.

Bestyrelsen aflægger revideret regnskab.

Indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Budget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Jvnf. § 7 stk. 1-4.

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Eventuelt.

 

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.§ 6

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en begrundelse for generalforsamlingen.§ 7

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 8 personer, og som vælges på generalforsamlingen således:

  1. To personer efter indstilling af Tårnby Forenings Råd,
  2. to personer efter indstilling af Kastrup Tårnby idrætssammenslutning
  3. fire personer fra plenum.

 

Stk. 2: Valget gælder for to år og tilrettelægges således, at den ene halvdel fra de respektive indstillingsberettigede og plenum vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år.

 

Stk. 3: Herudover vælger generalforsamlingen tre suppleanter for en etårig periode, en fra hver af de indstillingsberettigede parter

 

Stk. 4: I tilfælde af afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanter fra hhv. Tårnby Forenings Råd, Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning eller plenum.

De indtrådte sidder i resten af den fratrådtes valgperiode.

 

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer

 

Stk. 6: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 7: Bestyrelsen tilrettelægger foreningens aktiviteter på en sådan måde, at foreningens formål opfyldes, blandt andet udgivelse af Tårnby Bladet.

 

Stk. 8: For at fremme foreningens formål og til gensidig inspiration arrangerer bestyrelsen et medlemsmøde mindst een gang årligt.

 

Stk. 9: Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for bladdriften.

Til at forestå bladdriften nedsætter bestyrelsen et bladudvalg bestående af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, den ansvarshavende redaktør samt andre med særlig interesseviden om bladdrift.

Bladudvalget arbejder ud fra de af bestyrelsen vedtagne overordnede retningslinjer, dette gælder både redaktionelt, teknisk og økonomisk.

 

Stk. 10: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 11: Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden.

Stk. 12: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 13: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.

Stk. 14: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden og referenten.§ 8

Tegningsregler

Stk. 1 Bestyrelsen er bemyndiget til:

… at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender

… at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

… at meddele prokura.§ 9

Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt.§ 10

Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

 

Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

 

Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisionen, som skal være valgt blandt personer uden for bestyrelsen.

 

Stk. 4: Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.  

 

Stk. 5: Bestyrelsen kan udpege/bemyndige en person til at varetage dagligt bogholderi som assistance for kassereren.

 

Stk. 6: Ingen form for dividende kan udbetales til privatpersoner eller stiftende organisationer.§ 11

Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.§ 12

Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan opløses, hvis det vedtages med almindeligt flertal på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Stk. 2: Foreningens formue kan aldrig deles mellem medlemmerne, men tilfalder almennyttige formål i Tårnby Kommune.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 28. januar 1993.

Ændret på generalforsamling 15. februar 1994.

Ændret på generalforsamling 28. februar 2001.

Ændret på generalforsamling 26. februar 2002.

Ændret på generalforsamling 25. maj 2011

Ændret på generalforsamling 8. april 2013

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 8 /4 2013